A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phân công nhiêm vụ năm học 2016-2017

Phân công nhiêm vụ cán bộ giáo viên,nhân viên

UBND HUYỆN ĐỊNH HOÁ         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


       Số: ....... /KH-TTDN                            Định Hoá, ngày ...... tháng  01  năm 2016

V/v phân công nhiệm vụ công tác

chuyên môn cho CBVC năm 2016.

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 CHO CBVC & NLĐ LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN ĐỊNH HÓA NĂM 2016

 

Căn cứ vào Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 của UBND huyện Định Hoá về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề huyện Định Hoá;

Căn cứ vào nhiệm vụ công tác chuyên môn và hoạt động của đơn vị. Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện Định Hóa phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức, giáo viên dạy nghề và lao động hợp đồng đang làm việc tại TT Dạy nghề huyện Định Hóa, cụ thể như sau:

I- NHIỆM VỤ CHUNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Cán bộ, viên chức, giáo viên đào tạo nghề, người lao động (sau đây viết tắt là CBVC & NLĐ) đang làm việc tại TT Dạy nghề thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Luật Công chức, Luật Viên chức, Luật Giáo dục nghề nghiệp; Nội quy của cơ quan, Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị; Phối hợp, hiệp tác với các bộ phận chuyên môn trong đơn vị và các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

II- PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ CHO CBVC & NLĐ:

1.Phó giám đốc: La Công Bằng

a)-  Xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trình các cấp phê duyệt.

b)- Ký kết và thanh lý các hợp đồng: Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn; liên danh, liên kết với các Trường chuyên nghiệp, các doanh nghiệp, ...vv về việc tuyển sinh, mở các lớp dạy nghề, các lớp chuyên nghiệp, tuyển lao động, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước. Dự án đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, ...vv của đơn vị.

c)- Đảm bảo mối quan hệ phối hợp hoạt động với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, TT trên địa bàn huyện.

d)- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định đối với UBND huyện, Sở Lao động - TB&XH và các ngành, đơn vị có liên quan.

e)- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, về kết quả của công việc được phân công.

2. Cán bộ Kế hoạch đào tạo: Ông Dương Văn Tiền (GVDN)

a)- Chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu giúp việc cho Giám đốc về công tác xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề của đơn vị. (xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề, giáo viên dạy nghề, ...vv).

b)- Tham mưu cho Giám đốc về việc lập Báo cáo công tác của đơn vị cho UBND huyện, Sở lao động & TBXH và các ngành liên quan.

  c)- Khai thác thị trường về nhu cầu học nghề, nghề đào tạo của người lao động. Tổ chức công tác tuyển sinh, Tư vấn - giới thiệu việc làm trước, trong và sau đào tạo nghề.

d)- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức, quản lý, duy trì các lớp dạy nghề theo chương trình, giáo trình, giáo viên dạy nghề, ...vv.

đ)- Tổ chức tuyển sinh và quản lý các lớp đào tạo nghề.

e)- Giáo viên dạy nghề Tin học. Giáo viên dạy nghề Hàn và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. Quản lý thiết bị dạy nghề Tin học (Có sự phối hợp với bộ phận quản lý TBDN, Kế toán, ...vv); chủ động thực hiện công tác vệ sinh, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các thiết bị dạy nghề tin học.

g)- Thực hiện công tác chế độ báo cáo với Giám đốc khi thực hiện nhiệm vụ, công việc được phân công.

h). Chịu trách nhiệm trước Giám đốc TT và Pháp luật về kết quả công việc được phân công.

3- Cán bộ Kế hoạch đào tạo: Ông Ma Đình Liện

a)- Tham mưu cho Giám đốc ra các quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc: Phê duyệt Chương trình đào tạo nghề, Khai giảng, bế giảng, cấp Chứng chỉ, thi đua khen thưởng,...vv của các lớp đào tạo nghề; quản lý hồ sơ học viên học nghề, và sổ sách đào tạo.

  b)- Khai thác thị trường về nhu cầu học nghề, nghề đào tạo của người lao động. Tổ chức công tác tuyển sinh, Tư vấn - giới thiệu việc làm trước, trong và sau đào tạo nghề.

c)- Tổ chức tuyển sinh và quản lý các lớp đào tạo nghề.

d)- Tham mưu giúp việc cho Giám đốc về công tác Giảm nghèo và Lao động việc làm.

đ)- Thực hiện chế độ báo cáo với Giám đốc khi thực hiện nhiệm vụ, công việc được phân công.

e). Chịu trách nhiệm trước Giám đốc TT và Pháp luật về kết quả nhiệm vụ được giao.

4. Cán bộ Kế toán tài vụ: Phạm Thị Na

a)- Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về: Công tác Kế toán tài vụ của đơn vị; Xây dựng Kế hoạch thu, chi; Quy chế chi tiêu nội bộ; Cung cấp số liệu, tài liệu; Quản lý, Phân tích đánh giá việc bảo quản, sử dụng tài sản công; Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra quỹ; Lập và theo dõi thực hiện các hợp đồng kinh tế, ...vv của đơn vị.

b)- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất của đơn vị, thiết bị dạy nghề; tổ chức mua sắm tài sản duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị, ...vv.

c)- Tổ chức tuyển sinh; theo dõi các lớp đào tạo nghề.

d)- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

đ)- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định với Giám đốc khi thực hiện nhiệm vụ, công việc được phân công.

e)- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc TT và Pháp luật về kết quả công việc được giao.

5- Cán bộ Hành chính tổng hợp: Lý Thị Kim Nhung

a)- Quản lý trang thiết bị dạy nghề.

b)- Văn thư, tiếp nhận công văn, thư tín, điện báo, fax... ; Quản lý và sử dụng con dấu, thủ kho, thủ quỹ.

c)- Công tác hành chính quản trị: Quản lý đất đai, cơ sở vật chất nhà cửa, tài sản, điện nước, công tác bảo vệ cơ quan, ...vv. Tham mưu, đề xuất công tác sửa chữa, xây dựng, cải tạo các công trình xây dựng được giao quản lý. Phối hợp với Kế toán tài vụ thực hiện các thủ tục thanh toán quyết toán sửa chữa, mua sắm theo đúng quy định hiện hành; nghiệm thu và đưa vào quản lý sử dụng.

d)- Tuyển sinh, tổ chức và quản lý các lớp đào tạo nghề.

đ)- Tổ chức thực hiện công tác liên danh, liên kết mở các lớp dạy nghề, chuyên nghiệp, tuyển lao động, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước, ...vv.

e)- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công (có thể kiêm giáo viên dạy nghề).

g)- Thực hiện chế độ báo cáo với Giám đốc khi thực hiện nhiệm vụ, công việc được phân công.

h). Chịu trách nhiệm trước Giám đốc TT và Pháp luật về kết quả công việc được phân công.

6- Giáo viên đào tạo nghề: Ma Thị Loan

 a)- Giáo viên dạy nghề Trồng trọt.

 b)- Chuẩn bị Giáo trình, xây dựng Chương trình, Kế hoạch đào tạo nghề.

 c)- Quản lý các lớp đào tạo nghề được phân công.

 d)- Quản lý về thiết bị dạy nghề Trồng trọt (phối hợp với bộ phận quản lý TBDN, Kế toán ...vv) chủ động thực hiện công tác vệ sinh, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các thiết bị dạy nghề.

 đ)- Tổ chức tuyển sinh, khai thác thị trường học nghề, thị trường lao động tại các xã, TT được phân công;

 e)- Các nhiệm vụ khác của đơn vị do Giám đốc TT phân công;

 g)- Thực hiện chế độ báo cáo với Giám đốc khi thực hiện nhiệm vụ, công việc được phân công.

h). Chịu trách nhiệm trước Giám đốc TT và Pháp luật về kết quả công việc được giao.

7- Giáo viên đào tạo nghề: Dương Thị Oanh

 a)- Giáo viên dạy nghề Chăn nuôi thú y;

 b)- Chuẩn bị Giáo trình, xây dựng Chương trình, Kế hoạch đào tạo nghề.

 c)- Quản lý các lớp đào tạo nghề được phân công;

 d)- Quản lý về thiết bị dạy nghề Chăn nuôi thú y (phối hợp với bộ phận quản lý TBDN, Kế toán ...vv) chủ động thực hiện công tác vệ sinh, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các thiết bị dạy nghề.

 đ)- Tổ chức tuyển sinh, khai thác thị trường học nghề, thị trường lao động tại các xã, TT được phân công;

 e)- Các nhiệm vụ khác của đơn vị do Giám đốc TT phân công;

 g)- Thực hiện chế độ báo cáo với Giám đốc khi thực hiện nhiệm vụ, công việc được phân công.

 h). Chịu trách nhiệm trước Giám đốc TT và Pháp luật về kết quả công việc được giao.

          8- Cán bộ quản lý lớp đào tạo nghề:

a)- Hoàn thành hồ sơ học viên theo quy định về nội dung, số lượng và tiến độ thời gian.

b)- Phối hợp cán bộ quản lý của xã, ban cán sự lớp và các bộ phận khác của đơn vị chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các hoạt động của khóa học.

c)- Quản lý, duy trì sỹ số lớp đào tạo nghề (trong trường hợp lớp dạy nghề được tổ chức ở xã thì phối hợp với cán bộ quản lý của xã).

d)- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch đào tạo của lớp đào tạo nghề;

đ)- Theo dõi chấm công học viên, giáo viên dạy nghề.

          e)- Phối hợp với giáo viên dạy nghề hoàn thành các loại sổ sách, biểu mẫu quản lý đào tạo nghề theo quy định.

g)- Tổ chức cấp phát tài liệu, văn phòng phẩm, ...vv cho học viên học nghề; phối hơp với kế toán, thủ quỹ hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

h)- Phối hợp với bộ phận Kế hoạch đào tạo thực hiện kiểm tra lớp dạy nghề theo kế hoạch; thành viên của Hội đồng kiểm tra kết thúc khóa học; hoàn thiện và cấp phát chứng chỉ, công tác thi đua khen thưởng, công tác tổ chức tổng kết lớp dạy nghề ...vv.

          i- Phối hợp với các bộ phận khác của đơn vị thực hiện các công việc khác được phân công.

9- Nhân viên hợp đồng bảo vệ cơ quan (Hợp đồng ngắn hạn):

a)- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những Điều khoản đã ký kết trong hợp đồng lao động về công việc Bảo vệ cơ quan;

b)- Chịu sự điều hành của Giám đốc và trực tiếp của cán bộ Hành chính tổng hợp về việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

c)- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công;

d)- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc TT và Pháp luật về công việc được giao.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Kế hoạch phân công nhiệm vụ chuyên môn cho CBVC & NLĐ của TT Dạy nghề huyện Định Hóa được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Trong quá trình thực hiện có những vướng mắc, phát sinh ...vv, các bộ phận, cá nhân CBVC & NLĐ kịp thời báo cáo với Giám đốc TT để xem xét, cho ý kiến giải quyết và tổ chức triển khai thực hiện.

Khi có biến động về nhân sự, công việc phát sinh ...vv, Giám đốc TT sẽ trực tiếp điều hành, bổ sung công việc cho CBVC & NLĐ cho phù hợp, đảm bảo sự hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả cao ./.

 

     Nơi nhận:                                                                                            P GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo UBND huyện (B/c);

- Phòng Nội vụ (B/c);

- CBVC, NLĐ TTDN;                                                       

- Lưu VT- TTDN.                    

                           

                                                                                                                         La Công Bằng

 

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 19
Tháng 10 : 928
Năm 2021 : 5.488